BIP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualna godzina
Odwiedziło nas
Home Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach

 

 

 

 

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1.    Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2.     Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3.    Przy zapisie zgłaszający powinien:
a)    okazać dowód osobisty
b)    wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4.    Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5.    Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
6.    Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w szatni albo w miejscu 
wskazanym przez bibliotekarza.
7.    W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczaln
i.

§ 2. KAUCJE

1.    Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a)    jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem
b)    przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek.
Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat.
2.    Czytelnik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim, zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej
w danym roku.
3.    Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej 3 dni przed
terminem wycofania.
4.    Po upływie 6 miesięcy zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1.    Wypożyczyć można jednorazowo 3 książki (tytuły) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2.    Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3.    Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte
wykazami lektur szkolnych).
4.    Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5.    W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
6.    Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
7.    Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
8.    Po wypożyczeniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia, czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
9.    Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych,
itp.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE KSIĄŻEK


1.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę
na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Jeżeli zagubiona
lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy
według aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi
pokwitowanie.
3.    Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki ? inną książkę nie mniejszej wartości,
przydatną dla Biblioteki.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK


1.    Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 3 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty.
2.    Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.
3.    Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z
przepisami prawa.

§ 6. SKARGI  I WNIOSKI


1.    Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

1.    Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty
wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor (Kierownik) Biblioteki.
2.    Wysokość opłat regulaminowych (§ 2 kaucje, § 4 pkt. 2 odszkodowania za książki zagubione, zniszczone, uszkodzone, § 5 pkt. 1 i 2 opłaty za
nieterminowy zwrot książek), określa obowiązujący w danym roku cennik.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2006 r.


Poprawiony (środa, 17 stycznia 2018 12:36)

 
>script type="text/javascript" src="/js/mootools.js"<>/script< >script type="text/javascript" src="/js/slimbox.js"<>/script<