BIP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualna godzina
Odwiedziło nas
Home Regulamin wypożyczalni REGULAMIN IMPREZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROCZYCACH

REGULAMIN IMPREZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROCZYCACH

REGULAMIN IMPREZ

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KROCZYCACH

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kroczycach, zwanej dalej Organizatorem.

2. Przez imprezę rozumie się wykład, szkolenie, lekcję biblioteczną, zajęcia warsztatowe oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2018 r. do odwołania.

4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13. roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych - nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

II. Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.

3. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

4. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

6. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie.

7. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

8. Imprezy są bezpłatne.

III. Zmiany terminu imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez oraz zmiany ich terminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w bibliotece, stronie www. biblioteki lub przesyłana na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

• Administratorem danych osobowych uczestnika jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 4/5, 42-425 Kroczyce

• W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora,

• wyłącznie w celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz w publikacjach Organizatora,.

• Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej.

• Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

• Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

• Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).

• W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

• W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

V. Odpowiedzialność

1. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie i filmowanie imprez przez Uczestnika oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych jest możliwe tylko za zgodą Organizatora i prowadzącego spotkanie.

2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

3. W kwestiach dotyczących przebiegu imprez nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator.

Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Poprawiony (środa, 06 czerwca 2018 08:42)

 
>script type="text/javascript" src="/js/mootools.js"<>/script< >script type="text/javascript" src="/js/slimbox.js"<>/script<